Ασφάλιση Οχημάτων

Το αυτοκίνητο είναι το μέσο με το οποίο κινούμαστε καθημερινά. Είναι πλέον απαραίτητο για τους περισσότερους ανθρώπους προκειμένου να μπορούν να ακολουθούν τον προγραμματισμό που έχουν κάνει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.
Η χρήση του ωστόσο φέρει κινδύνους τόσο για εμάς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Για αυτό και η ασφάλιση της αστικής ευθύνης των οχημάτων είναι υποχρεωτική από το νόμο για να είναι εφικτό να καλυφθεί η ζημιά την οποία θα προκαλέσουμε σε τρίτους από δική μας υπαιτιότητα.

Τι καλύπτει η αστική ευθύνη

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε «τρίτους» τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Στην ουσία καλύπτεται η αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα «τρίτων», στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας.

Τι πρέπει να ξέρετε:

Πρόστιμα και κυρώσεις για τους ανασφάλιστους

Η νομοθεσία για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι αυστηρή, ωστόσο οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν ότι σε περίπτωση εμπλοκής τους σε ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή σοβαρές υλικές ζημιές οι δαπάνες που θα προκύψουν σε δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις μπορούν να φτάσουν σε μεγέθη «καταστροφικά» για έναν οικογενειακό προϋπολογισμό.

Tα πρόστιμα που προβλέπει ο Νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα περιλαμβάνουν:

  • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.
  • Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.
  • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €1.000 για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα.
  • Φυλάκιση από δύο μήνες έως 1 χρόνο και χρηματική ποινή έως €3.000 σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο του οχήματος, πριν το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος εφόσον πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

Σημαντικές καλύψεις

Πέρα από την υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση της αστικής ευθύνης στα ασφαλιστήρια συμβόλαια εντάσσονται και συμπληρωματικές καλύψεις που έχουν μεγάλη σημασία για τον κάτοχο του οχήματος καθώς όταν συμβεί μία ζημιά ή ένα ατύχημα θα μπορούν να αντεπεξέλθουν πιο άμεσα και με μικρότερο ή καθόλου κόστος.

Καλύψεις:

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ